آزمون پایانی سلسله جلسات تفسیر
در ایستگاه پایانی جشنواره رمضان بهار قرآن

آزمون پایانی سلسله جلسات تفسیر

در ایستگاه پایانی جشنواره جزئیات مرحله پایانی و ارزیابی جشنواره رمضان بهار قرآن اعلام و روند برگزاری آزمون های پایانی و قرعه کشی بخش های مختلف جشنواره تشریح داده شد.