برگزاری طرح های ضیافت اندیشه استادان از سال 1390 در دانشگاه های کشور شروع شد. که در نخستین دوره ی ضیافت اندیشه موضوعاتی مانند علم و دین و تعریف درست از اسلامی شدن دانشگاه ها مطرح شد.

 

 

 

فایل ها