خانم محبوبه کبیری دهکردی

مسئول واحد خواهران دفتر نهاد در دانشگاه از سال 88 تاکنون

دارای مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد شهرکرد

دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی از دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

 

شرح وظایف:

1. ارتباط موثر با استادان و دانشجویان در حوزه خواهران

2. حضور فعال در خوابگاه های خواهران و پیگیری اجرای برنامه ها فرهنگی

3. فراهم نمودن زمینه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی دختران دانشجو و استادان.

4. ارتباط موثر با حوزه ی خواهران تشکلها، هیئات و کانون های دانشجویی.

 و ...

 

شماره تماس واحد خواهران دفتر نهاد: 03833361068

سامانه ارتباط پیامکی: 30007030601390

کانال ارتباط در فضای مجازی: nooraazadshk@  دختران فرهنگی دانشگاه آزاد شهرکرد.

فایل ها