آقای مصطفی صادقی.

متولد 1367 

کارشناسی مهندسی نرم افزار از دانشگاه آزاد شهرکرد.

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار از دانشگاه آزاد شهرکرد

 

شرح وظایف:

1. تنظیم و اجرای برنامه های اجرایی دفتر نهاد در دانشگاه.

2. انجام امور روابط عمومی دفتر نهاد در دانشگاه

3. انجام امور اداری و دبیرخانه نهاد.

4. ایجاد هماهنگی و مدیریت نیروهای دفتر در اجرای برنامه ها و تقسیم کار بین نیروهای اجرایی دفتر در راستای اهداف نهاد.

5. انجام امور مالی و محاسباتی و تنظیم بودجه های تخصیصی دفتر نهاد در دانشگاه.

6. تنظیم راهبردهای فرهنگی دفتر نهاد با نظارت مسئول نهاد.

7. مسئول ارتباط و هماهنگی با واحدهای ذیربط دانشگاه در اجرای اهداف و وظایف دفتر نهاد در دانشگاه.

8. مسئول ارتباط و هماهنگی با کانون ها، هیئات و تشکل های دانشجویی در راستای اهداف نهاد.

و....

فایل ها