متمم اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها براي دانشگاه آزاد اسلامي

(مصوب سيصد و چهل و هفتمين جلسه مورخ 16/12/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تاريخ ابلاغ: 05/01/1374 شماره ابلاغ: 102/دش

شرح:
- متمم اساسنامه نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها

«موضوع مصوبه 979/م‏دش مورخ 72/12/11 شورايعالى» براى دانشگاه آزاد اسلامى بدين شرح به تصويب رسيد.

ماده1ـ مواد اساسنامه نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها در دانشگاه آزاد اسلامى نيز لازم‏الاجراست.

ماده 2ـ‌ هر واحد دانشگاهى دانشگاه آزاد اسلامى از حيث حضور نماينده نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى همانند هر يك از دانشگاههاى دولتى تلقى خواهد شد.

ماده 3ـ با توجه به وضع متمركز دانشگاه آزاد اسلامى، شوراى نمايندگان يكى از اعضاى خود را به عنوان نماينده در دانشگاه آزاد اسلامى تعيين مى‏كند كه كليه دفاتر نمايندگان تعيين شده در دانشگاه آزاد اسلامى تحت‏نظر او خواهند بود.

ماده4ـ مواردى كه در اساسنامه مشخص نشده است مى‏تواند باتوافق رئيس دانشگاه آزاد اسلامى و نماينده نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاه آزاد اسلامى تصميم گيرى و اجرا شود

فایل ها